STT Tên văn bản Tải xuống
1 Công văn 10612/BGTVT-CYT năm 2020 về đôn đốc, nhắc nhở yêu cầu đeo khẩu trang tại các cảng hàng không, bến tàu, bến xe, nhà ga và trên mọi phương tiện giao thông công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
2 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
3 Thông tư 23/2020/TT-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vân tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018
4 Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
5 Quyết định số 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
6 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế
8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hóa đơn, chứng từ
9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
10 Chỉ thị số 37/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa
11 Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động
12 Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.